یادداشت

شورا در رسانه

از سوی رییس شورای اسلامی شهر تهران و عضو هیات رییسه شورا در استقبال از تشکیل کمپین ملی مقابله با کرونا بیان شد:
کمپینی برای همبستگی اجتماعی

فیلم

جلسه 201 شورای اسلامی شهر تهران